Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » pon 05. úno 2018 19:37:18

Univerzální Mysl

Tohle vlákno by mělo být zaměřeno na málo diskutovaný koncept existující k často zmiňovanému a diskutovanému Univerzálnímu Vědomí. Jedná se v principu o podobný popis skutečnosti, kdy je individuální mysl a osobnost bytostí jakýmsi rozhraním a spojením se společnou Univerzální Myslí, která je ve skutečnosti tím, kdo v bytostech myslí úměrně kvalitě "interface" reprezentovaného individuální myslí bytosti. Budu tady postupně uveřejňovat citáty k tématu z odpovědí osoby, která o sobě prohlásila, že patří k elitě vládnoucí skrytě světu. Rozhovory s ní proběhly v roce 2005 a jsou známe jako "Revelations of an Elite Family Insider". Vynechané části odpovědí budou představovat ..., následovat bude můj vlastní co nejpřesnější překlad. Vítám všechny korekce od angličtinářů.

Why does visualization work?

...

"Visualisation" works because it is an essential way of the creational process in this material universe.
The Universe is a living entity who uses it's Mind to create and the beings created from that may have that same power to within their boundaries.

Proč vizualizace funguje?

"Vizualizace" funguje, protože je základním způsobem tvůrčího procesu v tomto hmotném vesmíru.
Vesmír je živá bytost, která používá svou Mysl k tvoření a bytosti z toho stvořené mohou mít stejnou moc v rámci svých hranic.


------------------------

Podle mé koncepce tato Univerzální Bytost používá Univerzální Mysl k tvoření z "Univerzálního Těla". Její Mysl je stvořitel a její Tělo je substance, ze které je svět tvořený jako jeden živý organismus.
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » sob 17. úno 2018 18:26:29

1 How does real conciousness interface with this prison?
2 What are the techniques to break the hold of the interface and "free" the conciousness?

1 + 2. Depends what is meant by real conciousness and interface, from where I stand they could
be almost the opposite of what you may mean.
Real conciousness is what is provided to you when you are in tune with the Mind of the Universe
which operates according to the Divine Law (they are not the same like many are lead to believe).
This Mind penetrates everything, it rules over everything, so if you would connect with it you
may experience it ́s unlimited power. No prison can confine this power, ...


1 Jak je skutečné vědomí propojené s tímto vězením?
2 Jaké jsou techniky pro přerušení udržování toho propojení a "vysvobození" vědomí?

1 + 2 To závisí na tom, co se myslí skutečným vědomím a propojením, z mé strany mohou být téměř opakem toho, co můžeš mít na mysli.
Skutečné vědomí je to, co je ti poskytnuto, když jsi v souladu s Myslí vesmíru, která funguje podle Božího Zákona (nejsou tím samým, jak je mnoho lidí vedeno věřit).
Tato Mysl proniká vším, nad vším vládne, takže když by ses s ní spojil, mohl bys poznat její neomezenou moc. Žádné vězení nemůže tuto moc omezit, ...
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » stř 07. bře 2018 16:12:52

What advice do you have for raising a child on earth?

I have no children nor will I have one.

...

Education: 1 method of manipulation (I have listed the others).
They will be manipulated, but after puberty they have an important opportunity to undo it.
They will also get opportunities during the rest of their lives.
You cannot stop the manipulation, neither instigate an awakening, that is up to the child and how
it responds to the tools provided to it.....the Mind of the Universe following Divine Law is always
penetrating your child so it is being provided with the chance to awake every moment.
It is up to him/her.


Jakou radu máš pro výchovu dítěte na Zemi?

Nemám děti, ani mít nebudu.

...

Vzdělávání: 1 (hlavní) způsob manipulace (ostatní jsem uvedl).
Budou manipulovány (děti), ale po pubertě mají důležitou příležitost to napravit.
Také budou mít příležitosti v dalším zbytku jejich životů.
Nemůžeš zastavit manipulování, ani podnítit probuzení, je na dítěti, jak bude reagovat na poskytnuté pomůcky.....Vesmírná Mysl následující Boží Řád tvé dítě prostupuje stále, takže je mu v každém okamžiku poskytnuta šance.
Je to na něm/ní.


-------------------------------

Celá odpověď je poměrně obsáhlá, Univerzální Mysl zmiňuje závěrečná část.
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » sob 17. bře 2018 11:48:48

...
Were the teachings of Jesus regarding love a message that we should pay attention to?
...

...
-Read this slowly:
Love, it is not to be understood in human terms, that is the corrupt version.
The teachings of the real Christ are not the teachings of Jesus of Nazareth although the latter
adopted many from the former (I remember I would not mention it again but this context needs
it).
The Christ has a different name but I will use this term because that is what people are familiar
with.
The message was there since the real Christ revealed Itself in another era than ours.
Jesus of Nazareth was part of our era.
There is a difference in the way it is being spread in Christianity and it is corrupt.
Without the appearence of the real Christ on Earth we would not know how to return for the
Divine Law which through the Universal Mind allows us to ascend, was revealed by the real
Christ.
Where we are, what, who, how, why, when, all revealed by It in accordance to the Will of the
Good One and the real Christ should get all the praise, it is crucial.Not that It needs your praise, Higher Beings don ́t need us for anything in our present form, but
it is a way to let it be known that you are conscious about It.
You need the recognition that It grants you.
...

...
Byla Ježíšova učení o lásce poselstvím, kterému bychom měli věnovat pozornost?
...

...
Čtete pomalu:
Lásku není třeba chápat v lidském pojetí, jež je zkaženou podobou.
Učení skutečného Krista nejsou učeními Ježíše Nazaretského, třebaže druzí/další přijali mnohé z nich. (Zapamatovávám si, že tohle nebudu dál zmiňovat, ale tato souvislost to vyžaduje).
Kristus má jiné jméno, ale budu tento pojem používat, protože ho lidé znají.
Poselství tu je od doby, kdy se skutečný Kristus v jiné éře než v naší odhalil.
Ježíš Nazaretský byl součástí naší éry.
Je rozdíl ve způsobu, jak je (poselství) šířeno křesťanstvím, takový je zkažený.
Bez objevení se skutečného Krista na Zemi bychom nevěděli, jak se vráti k Božímu Zákonu, který nám skrze Univerzální Mysl umožňuje povznést se, to bylo ukázáno skutečným Kristem.
Kde jsme, co (jsme), kdo (jsme), jak (jsme), proč (jsme), kdy (jsme), to vše Tím bylo odhaleno v souladu s Vůlí Jednoho Dobrého a skutečný Kristus by měl dostat všechnu chválu, to je klíčové. Ne, že To vaši chválu potřebuje, Vyšší Bytosti od nás v naší současné podobě nic nepotřebují, ale je to způsob, jak dát najevo, že jste si Toho vědomi.
Zasloužíte (jako skutečný Kristus) uznání, jež vám To dává.
...


-----------------

Údajný člen vládnoucí rodiny zde vysvětluje, že pojetí lásky lidmi a způsob, jak je předávána křesťanstvím je doslova zkažený. Skutečný Kristus podle něj přišel na Zemi v dávných dobách před Ježíšem. Tou zkažeností je podmiňování vysvobození láskou k mesiášovi. Tvrdí, že žádná skutečná vyšší bytost od lidí nic takového nepotřebuje. Pro názornost mohu citovat z Matouše:

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

- Matouš 10:32-37


Podle mne je láska, jejíž pravost je podmiňována jejím opětováním, falešná a není to mettá v pojetí Buddhy.
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Nic

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod Nic » sob 17. bře 2018 11:58:51

honzam píše:
Podle mne je láska, jejíž pravost je podmiňována jejím opětováním, falešná a není to mettá v pojetí Buddhy.


*** :yes: ***
Nic
 
Příspěvky: 1391
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 70
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » sob 17. bře 2018 12:10:59

Nic píše:
honzam píše:
Podle mne je láska, jejíž pravost je podmiňována jejím opětováním, falešná a není to mettá v pojetí Buddhy.


*** :yes: ***


Tento příspěvek je typickou ukázkou této falešné lásky a přetvářky, kdy se Jana snaží ze všech sil vetřít do mé přízně, i když ví, že ji za její špatné chování k druhým nemám rád.
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod Nic » sob 17. bře 2018 12:33:44

honzam píše:
Nic píše:
honzam píše:
Podle mne je láska, jejíž pravost je podmiňována jejím opětováním, falešná a není to mettá v pojetí Buddhy.


*** :yes: ***


Tento příspěvek je typickou ukázkou této falešné lásky a přetvářky, kdy se Jana snaží ze všech sil vetřít do mé přízně,....


:D :D :D

Ale vůbec ne, co by z toho měla?

Jen je krásné tohle poznání, že skutečná láska sama a z ní vyvěrající blaho a štěstí, jsou naprosto nezávislé na jakékoliv odezvě, protože ve skutečnosti ona sama je vším, co skutečně existuje.

A pokud je tohle vědomé, tak k čemu je jaká odezva?

Jenže skutečná láska nikdy nemůže být vědomá, pokud nežijeme v Boží přítomnosti, ale skrz představy žalobnické mysli, skrz toho ďábla rozdělovače, který má spočítané všechny hříchy z představ minulosti, nikdy nikomu nic neodpustí a proto nemůže mít rád.

Skrz Boží přítomnost, která je čistá a nevinná, jak mysl malého dítěte, je existence každého čistá a nevinná, proto je malé dítě otevřeno bezpodmínečné lásce.

Ten, kdo se však ztotožní s žalobcem ve své mysli, stává se sám pro sebe ďáblem, který dělá ze života peklo.

Včera mi přišlo mailem k tomuto tématu tohle:
Ďábel – diabolos – je ten, který rozděluje, a řecké slovo diaballein skutečně znamená rozdělovat. Proto se ďábel maluje se dvěma rohy, které míří každý jinam, proto jedna noha a jedno kopyto, pryč od sebe.


Proč pryč od sebe?

Protože sám sobě nemůžeš odpustit a Ty víš moc dobře, co. Sám ses stal svým vlastním žalobcem.

Paradoxně je zajímavé, že i když sám sebe vnímáš jako ďábla, skrz Boží přítomnost tuhle podobu nemáš.

Jsi tím, kterým skutečně JSI.

Ale nejspíš to má zůstat pro Tebe tajemstvím do té doby, dokud si neodpustíš.
Nic
 
Příspěvky: 1391
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 70
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » sob 17. bře 2018 12:43:55

Teď už Jana plynule přechází do msty a záměrného trollingu, aby zničila tohle vlákno tapetováním svého narcismu.
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod Nic » sob 17. bře 2018 13:14:22

Byla tu jen nevinná reakce na tu větu, která se jevila jako krásná, pravdivá, ale máš pravdu, že reakce na to, co si o tom myslíš, jsou úplně zbytečné, máš právo si o čemkoliv myslet, co chceš.

Obrázek
Nic
 
Příspěvky: 1391
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 70
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » sob 17. bře 2018 13:17:23

Nic píše:Byla tu jen nevinná reakce na tu větu, která se jevila jako krásná, pravdivá, ale máš pravdu, že reakce na to, co si o tom myslíš, jsou úplně zbytečné, máš právo si o čemkoliv myslet, co chceš.

Obrázek


A bude trollovat dál podle známého hesla "Stokrát opakovaná lež se stává pravdou".
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod Nic » sob 17. bře 2018 13:30:20

honzam píše:
A bude trollovat dál podle známého hesla "Stokrát opakovaná lež se stává pravdou".


Nedá mi to, než zeptat se na to, co je v tomhle stokrát opakovanou lží?

Nic píše:Byla tu jen nevinná reakce na tu větu, která se jevila jako krásná, pravdivá, ale máš pravdu, že reakce na to, co si o tom myslíš, jsou úplně zbytečné, máš právo si o čemkoliv myslet, co chceš.

Obrázek


Bylo tou lží snad to, že se ta věta:
Podle mne je láska, jejíž pravost je podmiňována jejím opětováním, falešná a není to mettá v pojetí Buddhy..

nemůže jevit jako krásná a pravdivá?

Nebo je tou stokrát opakovanou lží to, že
máš právo si o čemkoliv myslet, co chceš
?
Nic
 
Příspěvky: 1391
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 70
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » sob 17. bře 2018 13:36:10

Nic píše:
honzam píše:
A bude trollovat dál podle známého hesla "Stokrát opakovaná lež se stává pravdou".


Nedá mi to, než zeptat se na to, co je v tomhle stokrát opakovanou lží?

Nic píše:Byla tu jen nevinná reakce na tu větu, která se jevila jako krásná, pravdivá, ale máš pravdu, že reakce na to, co si o tom myslíš, jsou úplně zbytečné, máš právo si o čemkoliv myslet, co chceš.

Obrázek


Bylo tou lží snad to, že se ta věta:
Podle mne je láska, jejíž pravost je podmiňována jejím opětováním, falešná a není to mettá v pojetí Buddhy..

nemůže jevit jako krásná a pravdivá?

Nebo je tou stokrát opakovanou lží to, že
máš právo si o čemkoliv myslet, co chceš
?


Jana pořád nedokáže uvěřit, že u mne klesla pod úroveň slušného člověka, který dokáže projevovat alespoň základní úctu k druhým.

Jano, žádám tě, abys na mě nereagovala. Věci, které píšeš, jsou manipulace a záměrné lži. Od teď už na tebe také nebudu reagovat.
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » pon 19. bře 2018 19:10:00

:D Zde je malá odbočka od Univerzální Mysli ...

Insider 13 are you Antichrist?

Jesus of Nazareth is not the Christ, nor is anything I have said Anti-Christ.
The ones who claim the opposite are.


Insidere 13, jsi AntiKrist?

Ježíš Nazaretský není Kristus, ani nic z toho, co jsem řekl, není Proti-Kristu.
Ti, kdo tvrdí opak, jsou.
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » úte 03. dub 2018 17:40:36

...
Is the Devine One more interested in our hearts or our minds? which is stronger?
...

...
-The Divine One IS, there is no "interested", "wanting", etc. although It's
emanations/manifestations/characteristics may act according to the One.
We do not have a Mind, we may interact with the Mind which may allow us to be become one
with It.
To have something is owning it, owning means mastering it or having it under your control at the
least....we do not master the Mind, neither do we control It.
Most confuse using intelligence with having a Mind while using the intelligence is merely an
operation granted to us by the Mind.
A Soul does have different essences, it consists out of certain "parts-covers" although it is 1
being.
One of them could be called the Heart, that which connects to the spring of Life which keeps us
alive, provided by the One through It's emanations.
All essences are as important.
...


Je Božské Jedno víc zaujato našimi srdci nebo našimi myslemi? Co (z nich) je silnější?

Božské Jedno JE, bez "zajímání se", "chtění", atd. ačkoliv jeho projevy/vlastnosti mohou působit podle Jednoho.
Nemáme Mysl, můžeme být s Myslí v interakci, což nám může umožnit sjednotit se s Ní.
Mít něco je toho vlastněním, vlastnění znamená ovládání toho nebo mít to přinejmenším pod svou kontrolou ... neovládáme Mysl ani ji nekontrolujeme.
Nejvíc matoucí je používání inteligence s tím, že mám Mysl, zatímco používání inteligence je jen činnost nám Myslí poskytnutá.
Duše má různé esence/podstaty, skládá se z určitých "částí-obalů", i když je 1 bytostí.
Jedna z nich může být nazývána Srdcem, tím jež spojuje s pramenem Života a udržuje nás živé poskytnuto Jedním skrze Jeho emanace. Všechny esence/podstaty jsou stejně důležité.


------------------------

Zde je přímo popsáno myšlení lidí jako pouze zprostředkované jednou společnou svébytnou Myslí, která myšlení bytostem umožňuje. Dále je zde Srdce zmíněno jako spojení se zdrojem života, ale jen jako jedna z důležitých součástí duše a z emanací (vyzařování, vyvěrání) Jednoho.
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích

Re: Overmind - Nadmysl - Univerzální Mysl

Příspěvekod honzam » pát 20. dub 2018 16:30:51

Pro srovnání popis fungování Univerzální Mysli ze sci-fi literatury.

Jsme vaši strážci - nic víc. Určitě jste se mnohokrát divili, jakou pozici zaujímá naše rasa v hierarchii vesmíru. Tak, jako my jsme nad vámi, něco je nad námi a využívá nás to pro své vlastni účely. Nikdy jsme nezjistili, co to je, ačkoliv jsme toho byli nástrojem po celé dlouhé věky a nikdy jsme se nepokoušeli porušit naši poslušnost. Znovu a znovu jsme dostávali příkazy, vydali se na ten či onen svět v raném stadiu jeho vývoje a chránili jej na cestě, po níž my sami nikdy nepůjdeme, po cestě, kterou nyní kráčíte vy.
Znovu a znovu jsme studovali ten proces, který jsme byli vyslaní zabezpečit, s nadějí, že se nám přitom podaří překročit své vlastni hranice. Ale zahlédli jsme jenom nezřetelné obrysy celé pravdy. Vy nás nazýváte Vládci, ale netušíte ironii tohoto titulu. My samotní jsme vsak ovládání Myslí, vesmírným Intelektem, který nás využívá tak, jako hrnčíř využívá svůj kruh.
A vaše rasa je hlínou, která na tom kruhu získává svůj tvar.
Domníváme se a je to pouze teorie, že Intelekt neustále roste, rozšiřuje svou sílu a pohlcuje vesmír. Musí ho tvořit už nesmírné množství ras. Už dávno opustil tyranské metody. Teď využívá především svou nesmírnou inteligenci. Věděl, že vaše rasa je předurčena a že už přichází její čas, proto vyslal nás, splnit si svou povinnost, připravit vás pro transformaci, která právě začala.

- A. C. Clarke, Konec dětství
Řekla bych, že by si mohl dát tuhle fotku snad i do občanky, on měl vždycky talent dělat všechno důkladně. - Jana (Nic)
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2227
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 35
Poděkováno: 69-krát v 67 příspěvcích


Zpět na Úvahy a zamyšlení

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků

cron