Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Trini » úte 10. zář 2019 17:05:44

Alaja píše:Máme ale jistotu, že to uteče docela rychle, alespoň pro nás... :lol:
Už Daniken o tom psal ve svých Vzpomínkách na Budoucnost....mám takový dojem...ale nějak si nemohu vzpomenout, zda ten čas ve stáří plyne 10x rychleji nebo dokonce 50 x ..? Když se mi


Na to nepotřebuji Dänikena, to vnímám sama, že čas ubíhá čím dál rychleji a stále se to zrychluje. ;)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3871
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 167
Poděkováno: 74-krát v 64 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Alaja » úte 10. zář 2019 17:16:03

:lol:
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4476
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 231
Poděkováno: 312-krát v 300 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Nic » stř 11. zář 2019 6:57:09

honzam píše:
Nic píše:A dost možná Ti sem píšu i pro to, že pod každým příspěvkem máš můj citát.

Možná ho tam máš právě proto, že ses z lásky obětoval,

abys mohl lidem názorně předvést,

co je zdrojem jejich pekla a utrpení.

Možná Ti sem píšu právě proto, aby Ti tu nebylo smutno.

I když není co řešit.

:srdce:

Jana dosáhla svého. Rozhodl jsem se, že už sem nebudu dál psát. Mějte se tu hezky.


Peklo je otroctvím,

svoboda je Božská.

Nejsi otrokem nikoho, aby někdo mohl dosáhnout svého proti Tvé přirozenosti.

Je naivní vinit kohokoliv ze svých pocitů, emocí, činů.

A je nádherné dát tomu všemu svobodu s důvěrou, že Božství v Tobě, i kdyby se ztrácelo v sebepekelnějším snu o sjednocení s Ďáblem, zůstává vždycky Božstvím, a není třeba si o něj dělat starosti.

Obrázek
Nic
 
Příspěvky: 1406
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 70
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Alaja » stř 11. zář 2019 7:26:35

Moje zkušenost s jehovisty


Když jsem byl v 70. letech minulého století farářem v Rožmitálu pod Třemšínem, dověděl jsem se, že v jedné z vesnic farnosti, v Zalánech, žije řada jehovistů. Tehdy za komunismu se svým razantním „apoštolátem“ tolik navenek neprojevovali. Při jedné příležitosti mě oslovil jejich kazatel a zavedl řeč na vydání Nového zákona v překladu Ondřeje Petrů OP a projevil zájem si ho prohlédnout. Věděl jsem, že je to záminka, aby se dostal ke mně na faru a aby se mnou mohl diskutovat o jejich chápání víry nebo aby se mohl pochlubit, že „apoštoloval“ i místního katolického faráře. Nevím, jestli měl ambice mě přesvědčovat.

Když jsme se sešli, řekl jsem mu, že je nutné se nejprve dohodnout na společných zásadách přístupu k Písmu a jeho chápání, abychom byli schopni rozumné diskuse o Bibli a abychom nemluvili každý o něčem jiném. Věděl jsem totiž, že jehovisté přistupují k Bibli bez jakékoliv zdravé textové kritiky, to znamená, že berou text tak, jak je napsán, a neptají se po souvislostech, ve kterých a pro které byl napsán, ani co měl inspirovaný pisatel v úmyslu textem sdělit atd. Můj partner zřejmě netušil, co to znamená, a tak souhlasil. Já jsem mu postupně předložil řadu ve světě odborné biblické exegeze běžných principů výkladu a on je přijímal. Souhlasil například s tím, že v Písmu jsou různé literární žánry, které mají odlišnou výpovědní hodnotu. Cestopisné pasáže Skutků apoštolů je například nutno brát jinak, doslova, zatímco v apokalyptickém líčení knihy Zjevení nebo třeba proroka Daniela nelze chápat každou jednotlivost konkrétně. On se vším souhlasil, a tak jsme se dali do rozhovoru.

Začal hovořit (jak jinak) o jejich hlavním tématu - o konci světa a své počítání dokládal citací Žalmu 90, verš 4: „Tisíc let je v tvých očích jako včerejší den, který minul…“. Dělal matematickou trojčlenku s hodnotou tisíci let a jednoho dne. Já jsem se ho zeptal, jakým literárním žánrem žalmy jsou a jaká pravidla je třeba při interpretaci těchto básní respektovat. Nic nevěděl o paralelismu členů, vět veršů básně. Upozornil jsem ho, že do svého počítání, do své „trojčlenky“ nevzal ještě jeden časový údaj ve druhé polovině citovaného verše: „a jako noční hlídka“ (kterou staří Izraelci drželi čtyři hodiny), který k verši patří a se kterým musíme pro pochopení výpovědi onoho verše počítat. S čím tedy dávat dohromady tisíc let? S jedním dnem nebo se čtyřmi hodinami, abychom získali celou zjevenou pravdu? On poté od počítání na základě žalmu upustil... Pro své dokazování si pak ovšem vzal proroka Daniela a jeho apokalyptické vize. A když jsem poukázal na to, že jednotlivé apokalyptické vize nemají samostatný konkrétní význam, a tedy ani výpovědní dokazovací hodnotu, kterou jim přikládá, že je nelze brát matematicky doslova, brzy odešel od našeho biblického rozhovoru. Vzájemně jsme se rozloučili a rozhovor už neměl pokračování.

Druhé setkávání se svědky bylo později v Praze. I tam jsem udělal podobnou zkušenost, že zacházejí s Biblí dosti podivně, vytrhávají věty z kontextu a vysvětlují je bez jejich souvislosti se sousedními větami i s kontextem ostatních míst Písma podobného obsahu. Nehledají celou pravdu v jednotě Písma, a proto ji nenacházejí. Na vytrhávání vět z kontextu a na pokřivené exegezi postavili své nesprávné učení. Stopa nedbání vědecké metody při vysvětlování textu je dokonce i v jejich názvu: „svědkové Jehovovi“. Moderní biblická věda zjistila, že starozákonní jméno Hospodina nebylo „Jehova“, ale „Jahve“. Čili by se měli nazývat „svědkové Jahvovi“.

A zkušenosti s pražskými jehovisty: v 80. letech mě moji známí seznámili se skupinou jehovistů. Chodil jsem nějaký čas na sedánky s nimi. Diskutovalo se o božství Ježíše Krista, kterého oni pokládají pouze za velkého proroka, nikoliv Božího Syna, a tudíž neuznávají ani božskou Trojici. Proto nemohou být nazýváni křesťanskou církví. Popírání Ježíšova božství zdůvodňovali mimo jiné jeho výrokem vytrženým z kontextu: „...Otec je větší než já.“ (J 14,28). Namítal jsem jiné Ježíšovo slovo: „Já a Otec jedno jsme.“ (J 10,30), ale to oni vysvětlovali „morálně“, že jsou shodného smýšlení. Když jsem pak odkazoval na Ježíšovo slovo „Otec je ve mně a já v Otci“ (J 10,38; J 17,21 a další), „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (J 14,9) a na podobné výrazy i jinde u Jana, argumenty nepřijali.

Druhé jejich velké téma a závažná námitka vůči nám křesťanům je, že jsme opustili Hospodinův příkaz o jeho jménu Jahve: „To je navěky mé jméno“ (Ex 3,14). Oni chápou výrok „jehí ašer jehí“, „jsem, který jsem“, jako formulaci jména Jahve, jména Hospodinova. Vytýkají nám, že Boha nazýváme „Otec“.

Vzali jsme tedy do rukou Bibli, našli příslušné místo a já jsem jim řekl několik slov o hebrejském jazyce a o překladu onoho výrazu „jsem, který jsem“. V hebrejštině totiž „ jsem, který jsem“ není nějakým nepochopitelnou filosofickou hádankou bez kontextu (židé neměli filosofii). Výrok se stává nepochopitelným, nerespektujeme-li jazyk, jímž byl zapsán. „Ehjé“, „býti“, neznamená v hebrejštině holé „býti“, ale „býti pro“, býti s někým“. V textu jsem jim ukázal, že tento osamoceně nepochopitelný výrok vysvětlují věty, které následují: „Jsem, který jsem... JSEM posílá mě k vám... Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův“. Teprve potom je tu příkaz: „To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení“ (Ex 3,15).

To znamená, že Boží jméno v hebrejském vyjádření není pouhé slovo, ale říká, že Hospodin je někdo, kdo byl s jejich otci a nyní je i s nimi. Býti s..., býti pro... Důkazem je vyvedení z Egypta. Mocnou blízkost Boží ostatně vyjadřuje celý Starý zákon. A pak, židé ani jméno Boží nevyslovovali, báli se ho znesvětit, ale zakoušeli, že Bůh je s nimi, Bůh zástupů, Bůh Sabaot. To byla jejich silná zkušenost při putování pouští. Bůh byl s nimi ve dne ve sloupu oblakovém, za noci ve sloupu ohnivém (srov. Ex 13,21.22) a jejich hádky „je Hospodin s námi, nebo ne?“ (Ex 17,7) atd. – to je základní zkušenost celého Starého zákona. Takže smysl onoho výrazu „Jahve“ je: „Blízký je Hospodin všem…“ (Ž 145,18). A když nás Ježíš učil oslovovat Boha, naučil nás tu starozákonní zkušenost vyjadřovat slovem „Otče“, které ho přesně vystihuje: jsem ten, který je s vámi, který o vás ví, který vás miluje... Tato skutečnost je nejsilněji vyjádřena slovy „Bůh je láska“ (1 J 4,8).

Zmíněná skupina jehovistů moje vysvětlení ze širokého kontextu Písma nepřijala. Tím její členové jen potvrdili, že opravdu vytrhávají věty Písma ze souvislostí a vysvětlují je po svém. Tak vytvářejí své učení a vnášejí do Bible to, co tam chtějí najít. Radí těm, které získají, aby se v žádném jiném společenství po jiném výkladu nesháněli.

Je nutné je obdivovat, jak dobře znají svůj systém vytrhaných vět, své pokřivené učení, my bychom řekli svůj „katechismus“. Pro nás může být jejich horlivost povzbuzením, abychom se v Roce sv. Pavla, v roce slova, věnovali důkladnému poznání Duchem svatým „vdechnutého“ (inspirovaného) Božího slova. Kdo nezná dobře Písmo, tomu neradím dávat se s jehovisty do hovoru. Jestliže jejich „metodu“ nebudete s to odhalit, „utlučou“ vás svým systémem z Písma vytrhaných vět, které sestavují do svého velice důvěryhodně vypadajícího učení. Vyznačuje je kritičnost a jakási nenávist vůči katolické církvi.

A ještě v jednom nám mohou být příkladem. Každý z nich má povinnost, myslím, že dokonce každodenní, být apoštolem a přinášet jejich učení druhým. Ono je to spíše „vnucování“. Když někdo projeví i sebemenší zájem, jsou ochotni ho neúnavně (až vlezle) navštěvovat u něho doma se svým učením a dělat „výplach mozku“. V tomto „úsilí“ jsou opravdu příkladní a o své souvěrce se tímto způsobem skutečně starají. Lze je také potkávat při nejrůznějších příležitostech, zvláště u hřbitovů, aby tomu, kdo ztratil své drahé, nabízeli „útěchu“. V ruce obvykle drží „Strážní věž“, tištěný orgán vydávaný v jejich centru v Anglii.

Svědkové Jehovovi nacházejí i u nás své posluchače, protože v našem dnešním světě se mnozí rádi nechávají v oblasti duchovní vést těmi, kdo dovedou vzbudit zdání, že přinášejí jistotu a že jsou experty. Jehovisté nemají dlouhou historii a nemají proto své historické chyby. Jedinou skvrnou je, že jim ty předpovědi konce světa pořád nevycházejí. Dnes již přestali uvádět přesné roky a jen obecně očekávají blízký konec světa.

A závěr? „Buďte si vědomi toho, že žádný výrok z Písma není ponechán ničímu soukromému výkladu.“ (2 Pe 1,20 – překlad O. Petrů) A k tomu Ježíš: „Kdo vás slyší, slyší mne...“ (Lk 10,16).

Kardinál Miloslav Vlk


http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=ar ... icleID=262
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4476
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 231
Poděkováno: 312-krát v 300 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Alaja » stř 11. zář 2019 7:45:49

Nic píše:
honzam píše:
Nic píše:A dost možná Ti sem píšu i pro to, že pod každým příspěvkem máš můj citát.

Možná ho tam máš právě proto, že ses z lásky obětoval,

abys mohl lidem názorně předvést,

co je zdrojem jejich pekla a utrpení.

Možná Ti sem píšu právě proto, aby Ti tu nebylo smutno.

I když není co řešit.

:srdce:

Jana dosáhla svého. Rozhodl jsem se, že už sem nebudu dál psát. Mějte se tu hezky.


Peklo je otroctvím,

svoboda je Božská.

Nejsi otrokem nikoho, aby někdo mohl dosáhnout svého proti Tvé přirozenosti.

Je naivní vinit kohokoliv ze svých pocitů, emocí, činů.

A je nádherné dát tomu všemu svobodu s důvěrou, že Božství v Tobě, i kdyby se ztrácelo v sebepekelnějším snu o sjednocení s Ďáblem, zůstává vždycky Božstvím, a není třeba si o něj dělat starosti.

ObrázekTy ho musíš fakt moc nenávidět.... :donknow:
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4476
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 231
Poděkováno: 312-krát v 300 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Trini » stř 11. zář 2019 7:59:10

Alaja píše:
Ty ho musíš fakt moc nenávidět.... :donknow:


Je holt otrokem svých pocitů, opravdové peklo. :roll: Chudák.
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3871
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 167
Poděkováno: 74-krát v 64 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Alaja » stř 11. zář 2019 8:06:16

Trini píše:
Alaja píše:
Ty ho musíš fakt moc nenávidět.... :donknow:


Je holt otrokem svých pocitů, opravdové peklo. :roll: Chudák.


Skoro to u ní vypadá na nějakou těžkou frustraci z toho, že nebyla její nabídka lásky přijata.... :donknow:
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4476
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 231
Poděkováno: 312-krát v 300 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Trini » stř 11. zář 2019 8:43:03

Alaja píše:
Trini píše:
Alaja píše:
Ty ho musíš fakt moc nenávidět.... :donknow:


Je holt otrokem svých pocitů, opravdové peklo. :roll: Chudák.


Skoro to u ní vypadá na nějakou těžkou frustraci z toho, že nebyla její nabídka lásky přijata.... :donknow:


Lásky není schopná. Chce se obklopovat mladými duchovními muži a chlapci, protože by ráda na veřejnosti vystupovala jako jejich guru a slunila se v jejich auře. Honzam ji holt prokoukl a unikl z jejích d'ábelských spárů. :roll:
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3871
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 167
Poděkováno: 74-krát v 64 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Alaja » stř 11. zář 2019 8:58:49

Trini píše:Lásky není schopná. Chce se obklopovat mladými duchovními muži a chlapci, protože by ráda na veřejnosti vystupovala jako jejich guru a slunila se v jejich auře. Honzam ji holt prokoukl a unikl z jejích d'ábelských spárů.


No co, dorostli ji další mládenci na jejím mládežnickém foru o sexuálních problémech....možná časem uvidíme jejich debut, uvedení do ezoterní společnosti na poradně.... :P
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4476
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 231
Poděkováno: 312-krát v 300 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Nic » čtv 12. zář 2019 5:22:38

Alaja píše:
Nic píše:
honzam píše:Jana dosáhla svého. Rozhodl jsem se, že už sem nebudu dál psát. Mějte se tu hezky.


Peklo je otroctvím,

svoboda je Božská.

Nejsi otrokem nikoho, aby někdo mohl dosáhnout svého proti Tvé přirozenosti.

Je naivní vinit kohokoliv ze svých pocitů, emocí, činů.

A je nádherné dát tomu všemu svobodu s důvěrou, že Božství v Tobě, i kdyby se ztrácelo v sebepekelnějším snu o sjednocení s Ďáblem, zůstává vždycky Božstvím, a není třeba si o něj dělat starosti.

ObrázekTy ho musíš fakt moc nenávidět.... :donknow:


Takovýhle pohled tady může být.

V prázdnotě mysli - v srdci plném lásky - je Honzam, Alaja, Trini, každý a všechno láskou. Proto je v tomhle vědomí existence Bytím, které je krásné, šťastné.

Ale co by bylo možné nalézat skrz mysl plnou nenávisti jiného, než nenávist? Mysl je navíc takový kouzelník, že umí vytvořit dojem, že ona nenávist je někde mimo ni, že je v někom druhém.

A inspirativní může být, že je možné rozpoznávat skutečnost od mentálního snu, a tím pádem nebýt ničím, co by mohlo být iluzí zasaženo, dotčeno.

Pak je možné stejně jako Nisargadatta Maharadž díky moudrosti a lásce konstatovat: "Mou zkušeností je, že všechno je blaženost."

Obrázek
Nic
 
Příspěvky: 1406
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 70
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Trini » čtv 12. zář 2019 9:16:46

Nic píše:
Alaja píše:Ty ho musíš fakt moc nenávidět.... :donknow:


Takovýhle pohled tady může být.

V prázdnotě mysli - v srdci plném lásky - je Honzam, Alaja, Trini, každý a všechno láskou.


Tvoje srdce je ale bez lásky a bez lásky je všechno špatně.Je to srdce typického lžimesiáše a před těmi Ježíš varoval. Jejich slova jsou plná medu - jako u tebe , ale v srdci je zlo ( kdy současně druhé osočuješ z nenávisti, nevědomosti atd.).

Mnozí tě vidí jako nemocnou - zřejmě bez šance na vyléčení, a tak ti to tolerují. Ale ode mne dostaneš pokaždé po čumáčku, když tady budeš psát ty své nesmyslnosti lžimesiáše. Třeba se ti jednou přece jen rozsvítí. Naděje umírá poslední. ;)

:)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3871
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 167
Poděkováno: 74-krát v 64 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Trini » čtv 12. zář 2019 9:34:55

Tohle je např. Honzamův pohled:

honzam píše:
Nic píše:Zajímal mě tady na Honzamovo vlákně názor Honzama, ne Tvůj.

Můj názor už dávno znáš, ale pro pořádek Ti ho zopakuji.

Jsi nemocná a trpíš narcistickou poruchou osobnosti, kterou však nechceš léčit. Tvůj stav se zhoršuje a přibližně asi poslední rok sem na inspiruj chodíš jen jako internetový troll obtěžovat ostatní včetně Trini. Máš potřebu se ukájet na druhých. Když to nejde přímo, tak alespoň na mrtvých lidech, kteří se nemohou bránit, jako byl pan Tříska. Dělá Tě šťastnou, když na někoho kydáš hnůj a sebe vyzdvihuješ, což je učebnicový projev narcistické poruchy.
A tohle Arminův:

armin píše:Janu jsem také kdysi "žádal", ale minulo se to účinkem. Tak ať si píše, co chce, když to potřebuje, jako když hluchoněmý nebo duševně postižený potřebuje hýkat, tak ať si hýká a neřeším to, když vím, že za to nemůže.Pro začátek by úplně stačilo, kdyby se Jana vrátila do doby, kdy byla ještě jakž takž schopná normálně diskutovat s ostatními a uvědomovala si, že ji napadají blbosti, kterými otravuje druhé. ;)

:)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3871
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 167
Poděkováno: 74-krát v 64 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Nic » čtv 12. zář 2019 13:32:21

Trini píše:
Nic píše:
Alaja píše:Ty ho musíš fakt moc nenávidět.... :donknow:


Takovýhle pohled tady může být.

V prázdnotě mysli - v srdci plném lásky - je Honzam, Alaja, Trini, každý a všechno láskou.


Tvoje srdce je ale bez lásky a bez lásky je všechno špatně.Je to srdce typického lžimesiáše a před těmi Ježíš varoval. Jejich slova jsou plná medu - jako u tebe , ale v srdci je zlo ( kdy současně druhé osočuješ z nenávisti, nevědomosti atd.)Mnozí tě vidí jako nemocnou - zřejmě bez šance na vyléčení, a tak ti to tolerují. Ale ode mne dostaneš pokaždé po čumáčku, když tady budeš psát ty své nesmyslnosti lžimesiáše. Třeba se ti jednou přece jen rozsvítí. Naděje umírá poslední. ;)

:)

Podle studií Dr. Hawkinse se vědomí cca 85% populace nachází ve sféře převládajících destruktivních emocí, v nichž člověk potřebuje čerpat energii zvenčí, z vnějšího systému, od druhých lidí.
Tedy 85% lidí bude vidět Hawkinsnova tuláka jako negativní bytost hodnou pohrdání, lítosti, nenávisti, zoufalství, obviňování.
A jen nepatrná část populace se nachází ve stavu blaženého, odpoutaného míru, hlubokého klidu (odkud se všechno dění začíná jevit jako jediné všudypřítomné Já) a bude v tulákovi poznávat lásku.

A různý způsob, jakým je tulák vnímán není v tom, jaký ve skutečnosti je, ale temnotou nebo osvíceností mysli.

Tedy to, jak se Ti jeví druhý, nevypovídá nic o někom druhém, ale vypovídá pouze o stavu Tvé mysli.

Je to podobné, jako když si zakryješ oči, vidíš temnotu a nevidíš nic jiného. Stejně působí i temnota mysli, kdy se jeví realita v temných barvách.

Inspirativní tady je, že je možné iluzi temnoty prohlédnout. Stav temné mysli není konstantní záležitost.

Obrázek
Nic
 
Příspěvky: 1406
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 70
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Alaja » čtv 12. zář 2019 13:59:52

Nic píše:Takovýhle pohled tady může být.

V prázdnotě mysli - v srdci plném lásky - je Honzam, Alaja, Trini, každý a všechno láskou. Proto je v tomhle vědomí existence Bytím, které je krásné, šťastné.

Ale co by bylo možné nalézat skrz mysl plnou nenávisti jiného, než nenávist? Mysl je navíc takový kouzelník, že umí vytvořit dojem, že ona nenávist je někde mimo ni, že je v někom druhém.

A inspirativní může být, že je možné rozpoznávat skutečnost od mentálního snu, a tím pádem nebýt ničím, co by mohlo být iluzí zasaženo, dotčeno.

Pak je možné stejně jako Nisargadatta Maharadž díky moudrosti a lásce konstatovat: "Mou zkušeností je, že všechno je blaženost."Pokud je "prázdnota mysli" v hmotném těle, je jím holt kontaminována....i to tvoje tělo kontaminuje tu tvou "prázdnotu mysli"....

O nenávisti a podobných jevech píšeš už dobrých 12 let na různých internetových forech.....a snažíš se to maskovat slovy o lásce.....máš stále nějaké problémy?
Umíš vůbec psát i o něčem jiném?
:donknow:
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4476
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 231
Poděkováno: 312-krát v 300 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Alaja za tento příspěvek:
Trini

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Alaja » čtv 12. zář 2019 14:15:55

PS...no jo, je více než těch 12 let....

Třeba:

13.5.2005

Dobrý den,

Nejprve bych Vám chtěla poděkovat, že vůbec existujete. Je to pro mě velká úleva, že jsem Vás objevila.

Před třemi měsíci jsme si vzali k nám 82letou nechodící babičku – maminku manžela. Je silně obézní, váží metrák. Věnovala jsem jí celodenní péči a babička vypadala šťastně a já z ní měla radost. Zmizely jí plísně, exémy, otoky a jiné zdravotní problémy. Každému říkala, že by se o ni nikdo nestaral tak dobře, jako já. Péče o ni je však velmi vyčerpávající. Chodí k nám několikrát týdně pečovatelka, která s babičkou cvičí. Dál k nám chodí švagrová, babičky dcera, která je čerstvě v důchodu a je rovněž obézní. Babičku ochotně pohlídá, polábosí s ní, nosí jí potají spoustu sladkostí, ale péči o ni se snaží vyhnout, říká, že na to není a navíc ani babička od ní ošetřovat nechce, protože podle ní dělá všechno špatně.
Cítila jsem se pořád víc a víc vyčerpaná, cvičila jsem dvakrát denně, abych vydržela se zády. V pondělí jsem dostala vysoké horečky a ke 39°C jsem měla tři dny. Manžel byl zrovna na cestách. Bylo mi zle, že jsem si neuvařila ani čaj, ale babičku jsem v nejnutnějším obsloužila. Švagrová přišla dvakrát udělat oběd a potřetí i když jsem ji prosila, nepřišla.
Babičce v podstatě nic nechybělo, protože jsem jí přebalila, posadila na vozík, na kterém se mohla pohybovat po bytě, mohla si brát cokoliv z ledničky. Pouze jsem jí nenamasírovala nohy, nenačesala, neustlala postel. Omlouvala jsem se jí, že mi je zle, začala na mě křičet, že jsem to chytla od chlapce naší dcery, že celý den nic nedělám, jen tu půlhodinku ráno a večer, nafoukla se a celou dobu se mnou nemluvila.
Ve čtvrtek přijel manžel, ošklivá byla bezdůvodně i na něj. Švagrová babičce pohrozila, že půjde do ústavu. Po tom babička trochu zkrotla.

Jenže já teď pociťuji k babičce takový odpor, že se přistihuji, že bych si přála babičku do ústavu opravdu dát.
Vím, že to není asi vhodné obhajovat to tím, jaká ona byla sama. Na svou tchýni se ani jednou nešla podívat do domova důchodců. Vždycky prohlašovala, že nikdy syny nechtěla, ale co mohla dělat, když se jí narodili, že až brečela vzteky. Že všechny chlapy do jednoho shodit z Mariánské skály. Druhý syn s ní nemluví. Můj manžel je skvělý člověk a takhle mluvila i před ním.
Sama vzpomíná, že když hlídala švagrové holčičky, že celé čtyři hodiny u ní řvaly, ale že to vydržela. Když jsem viděla, jak se k nim bezcitně chová, tak jsem od ní hlídání nikdy nežádala a děti o ni nestály.
Můj manžel jako malé dítě málem umřel, protože ho nechala samotného v postýlce a jela přes celé město ke švadleně a doma zatím spadly hadry na plotnu.
Teď je bezmocná a já nemám už chuť ani sílu se o ni starat.

Možná bych se mohla nějak vcítit do toho, co prožívá. Možno by se ji dalo nějak pochopit. Nebo já nevím. Prosím Vás o radu.

https://www.pecujici.cz/cz/poradna/pece ... ou-babicku


Jak jsi později a jinde psala, tak se nakonec o tvou tchýni postaral někdo jiný a kupodivu ji i postavil na nohy.....takže můžeš napsat, jak se tchýně má nyní (ovšem, pokud je ještě na živu, že jo).....

:meditace:
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4476
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 231
Poděkováno: 312-krát v 300 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Trini » čtv 12. zář 2019 14:57:20

Nic píše: vidíš temnotu a


Temnotu vidíš pořád jen ty. A stále o ní píšeš. Holt co na srdci to na jazyku. ;)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3871
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 167
Poděkováno: 74-krát v 64 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Trini » čtv 12. zář 2019 14:59:44

Nic píše:Stav temné mysli není konstantní záležitost.Tak je pro tebe ještě naděje. Takže jak tady budeš psát o temnotě atd., tak hned chytneš jednu po čumáčku. Snad tě to probudí.

:)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3871
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 167
Poděkováno: 74-krát v 64 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Trini » čtv 12. zář 2019 15:19:59

Nic píše:A jen nepatrná část populace se nachází ve stavu blaženého, odpoutaného míru, hlubokého klidu


Ten hluboký vnitřní klid a vnitřní pohoda je opravdu prima. Mohu ti jen doporučit. Potom už nebudeš ve druhých vidět temnotu. ;)

Nic píše:a bude v tulákovi poznávat lásku.


Když budeš mít v srdci lásku, tak už tě takový nesmysl nenapadne.

Člověk jako člověk, tulák nebo ne-tulák, podstatné je umět vidět druhým do srdce. (Nisargadatta).

:)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3871
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 167
Poděkováno: 74-krát v 64 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Nic » čtv 12. zář 2019 15:39:25

Alaja píše:PS...no jo, je více než těch 12 let....

Třeba:

13.5.2005

Dobrý den,

Nejprve bych Vám chtěla poděkovat, že vůbec existujete. Je to pro mě velká úleva, že jsem Vás objevila.

Před třemi měsíci jsme si vzali k nám 82letou nechodící babičku – maminku manžela. Je silně obézní, váží metrák. Věnovala jsem jí celodenní péči a babička vypadala šťastně a já z ní měla radost. Zmizely jí plísně, exémy, otoky a jiné zdravotní problémy. Každému říkala, že by se o ni nikdo nestaral tak dobře, jako já. Péče o ni je však velmi vyčerpávající. Chodí k nám několikrát týdně pečovatelka, která s babičkou cvičí. Dál k nám chodí švagrová, babičky dcera, která je čerstvě v důchodu a je rovněž obézní. Babičku ochotně pohlídá, poklábosí s ní, nosí jí potají spoustu sladkostí, ale péči o ni se snaží vyhnout, říká, že na to není a navíc ani babička od ní ošetřovat nechce, protože podle ní dělá všechno špatně.
Cítila jsem se pořád víc a víc vyčerpaná, cvičila jsem dvakrát denně, abych vydržela se zády. V pondělí jsem dostala vysoké horečky a ke 39°C jsem měla tři dny. Manžel byl zrovna na cestách. Bylo mi zle, že jsem si neuvařila ani čaj, ale babičku jsem v nejnutnějším obsloužila. Švagrová přišla dvakrát udělat oběd a potřetí i když jsem ji prosila, nepřišla.
Babičce v podstatě nic nechybělo, protože jsem jí přebalila, posadila na vozík, na kterém se mohla pohybovat po bytě, mohla si brát cokoliv z ledničky. Pouze jsem jí nenamasírovala nohy, nenačesala, neustlala postel. Omlouvala jsem se jí, že mi je zle, začala na mě křičet, že jsem to chytla od chlapce naší dcery, že celý den nic nedělám, jen tu půlhodinku ráno a večer, nafoukla se a celou dobu se mnou nemluvila.
Ve čtvrtek přijel manžel, ošklivá byla bezdůvodně i na něj. Švagrová babičce pohrozila, že půjde do ústavu. Po tom babička trochu zkrotla.

Jenže já teď pociťuji k babičce takový odpor, že se přistihuji, že bych si přála babičku do ústavu opravdu dát.
Vím, že to není asi vhodné obhajovat to tím, jaká ona byla sama. Na svou tchýni se ani jednou nešla podívat do domova důchodců. Vždycky prohlašovala, že nikdy syny nechtěla, ale co mohla dělat, když se jí narodili, že až brečela vzteky. Že všechny chlapy do jednoho shodit z Mariánské skály. Druhý syn s ní nemluví. Můj manžel je skvělý člověk a takhle mluvila i před ním.
Sama vzpomíná, že když hlídala švagrové holčičky, že celé čtyři hodiny u ní řvaly, ale že to vydržela. Když jsem viděla, jak se k nim bezcitně chová, tak jsem od ní hlídání nikdy nežádala a děti o ni nestály.
Můj manžel jako malé dítě málem umřel, protože ho nechala samotného v postýlce a jela přes celé město ke švadleně a doma zatím spadly hadry na plotnu.
Teď je bezmocná a já nemám už chuť ani sílu se o ni starat.

Možná bych se mohla nějak vcítit do toho, co prožívá. Možno by se ji dalo nějak pochopit. Nebo já nevím. Prosím Vás o radu.

https://www.pecujici.cz/cz/poradna/pece ... ou-babicku


Jak jsi později a jinde psala, tak se nakonec o tvou tchýni postaral někdo jiný a kupodivu ji i postavil na nohy.....takže můžeš napsat, jak se tchýně má nyní (ovšem, pokud je ještě na živu, že jo).....

:meditace:


Dopadlo to tak, že mé tělo vyčerpáním skončilo dvakrát po sobě na týden na kapačkách. Důvod, proč jsem se snažila babičku zachraňovat, byl strach z toho, že by jako ležák po zbytek života musela koukat jen do stropu.

A v nemocnici přišpendlená k infuzím jsem zjistila, že neexistuje nic nádhernějšího, než být v Boží přítomnosti, která je na ničem vnějším nezávislá, tudíž člověk může být šťastný klidně i když jen kouká do stropu.

Mezi tím se o babičku starala rehabilitační sestra, která prohlásila, že babička nemá žádný důvod, aby nechodila. Takže ji rozchodila a jako zázrakem se objevila možnost babičce zajistit byt na patře u její dcery, kde žila ještě spoustu let a téměř až do konce života zvládala základní sebeobsluhu.

Kdykoliv jsem za ní pak přišla na návštěvu, tak plakala štěstím, že mě vidí. Ve mně zůstává velký vděk za to, co bylo možné si díky téhle zkušenosti uvědomit.
Nic
 
Příspěvky: 1406
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 70
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Re: Jednota s Ďáblem - na vlastní nebezpečí!

Příspěvekod Nic » čtv 12. zář 2019 15:47:55

Trini píše:
Nic píše:A jen nepatrná část populace se nachází ve stavu blaženého, odpoutaného míru, hlubokého klidu


Ten hluboký vnitřní klid a vnitřní pohoda je opravdu prima. Mohu ti jen doporučit. Potom už nebudeš ve druhých vidět temnotu. ;)

Nic píše:a bude v tulákovi poznávat lásku.


Když budeš mít v srdci lásku, tak už tě takový nesmysl nenapadne.

Člověk jako člověk, tulák nebo ne-tulák, podstatné je umět vidět druhým do srdce. (Nisargadatta).

:)


Trini, to srdce, které je zdrojem Bytí, je jen jedno, když do něj vidíš, tak je jasné, že každá bytost je láskou, je Tvým pravým Já, je štěstím a radostí.

Obrázek
Nic
 
Příspěvky: 1406
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 70
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

PředchozíDalší

Zpět na Úvahy a zamyšlení

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků

cron